Photoshop Cơ Bản

genzadmin · 24/09/2021

Tập hợp các buổi học được record trong quá trình giảng dạy các lớp thu phí có học viên học cùng. Bao gồm 6 buổi học và chia nhiều video Photoshop Cơ Bản đi kèm bài tập.

Not Enrolled
or 599000

Course Includes

  • 1 Lesson
  • 8 Topics

Responses

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *